Voorwaarden | Q-Storage Opslagruimte

Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Q-STORAGE

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Q-Storage BV.

Het Gehuurde: de opslagruimte die Huurder voor een bepaalde tijd huurt voor het zelf opslaan van roerende zaken, hierna ‘goederen’.

Huisregels: gedragsregels voor het gebruik van het Gehuurde en goederen die ter (bruik)leen worden aangeboden door Verhuurder.

Huurder: één of meerdere natuurlijke personen (al dan niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep) of rechtspersonen die opslagruimte huurt.

Huurprijs: de vergoeding die Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is.

Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder, waarbij Verhuurder zich verbindt tot het voor een bepaalde tijd verstrekken van het gebruik van het Gehuurde aan Huurder en Huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor bepaalde vergoeding.

Huurtermijn: de periode waarvoor de Huurovereenkomst wordt gesloten.

Verhuurder: de rechtspersoon of vennootschap behorende tot de groep van Q-Storage BV waarmee Huurder een Huurovereenkomst heeft gesloten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder, ongeacht de aard en benaming van de rechtsbetrekking. Bedingen die afwijken van de Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard in de Huurovereenkomst.

2.2 Verhuurder is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 3 - Huisregels

3.1 Naast de Algemene Voorwaarden zijn op de Huurovereenkomst tevens de Huisregels van toepassing.

3.2 Huurder is gehouden zich naar de voorwaarden van de Huisregels te gedragen.

3.3 Overtreding van de Huisregels kan leiden tot aansprakelijkheid voor alle schade die daaruit voortvloeit voor Verhuurder en/of (tussentijdse) beëindiging van de Huurovereenkomst.

3.4 Verhuurder is gerechtigd de Huisregels te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 4 – Huurovereenkomst en Huurtermijn

4.1 De Huurovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd en komt tot stand na (digitale) ondertekening door Huurder en Verhuurder.

4.2 De Huurovereenkomst kan voor elke gewenste Huurtermijn worden aangegaan doch met een minimum termijn van een maand. De Huurtermijn wordt telkens met aansluitende perioden van een maand verlengd, behoudens opzegging door een van de partijen.

4.3 Opzegging vindt plaats met inachtneming van de opzegtermijn die is opgenomen in de Huurovereenkomst.

Artikel 5 – Huurprijs, borgsom en wanbetaling

5.1 De Huurprijs is bij vooruitbetaling per maand verschuldigd via machtiging/incasso. Ingeval van creditcardbetaling wordt op het moment van afronding van de betaling de credit account direct belast. Alle betalingen worden afgehandeld door een door Verhuurder aangewezen betaalprovider. Bij stornering van een geïncasseerd bedrag is Huurder per direct - zonder ingebrekestelling - in verzuim.

5.2 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst zal Huurder bij ondertekening van de Huurovereenkomst aan Verhuurder een borgsom voldoen ter hoogte van één maand huur, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst. Verhuurder kan alle onbetaalde Huurprijzen, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de Huurovereenkomst verrekenen met de borgsom (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien Verhuurder het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde borgsom, dan zal Huurder onmiddellijk de borgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde borgsom. Er worden door Verhuurder nooit intresten betaald op gestorte borgsommen.

5.3 Als de betaling van de Huurprijs en eventuele andere kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag Verhuurder Huurder de toegang tot het Gehuurde ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder. Voor herhaalde aanmaning kan Verhuurder een vergoeding van Euro 20 per aanmaning in rekening brengen.

5.4 Bij uitbesteding van de incasso komen de volgende buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Huurder:

 • 15% over de eerste € 2.500 van het te vorderen bedrag;
 • 10% over de volgende € 2.500;
 • 5% over de volgende € 5.000;
 • 1% over de volgende € 190.000;
 • 0,5% kosten over het restant; een en ander met een minimum van Euro 40

5.5 Ingeval van een huurachterstand van meer dan 30 dagen, heeft Verhuurder de volgende aanvullende rechten jegens Huurder:

 • de mogelijkheid tot het verbreken van het aangebrachte slot op het Gehuurde alsook tot het aanbrengen van een nieuw/extra slot.
 • de mogelijkheid, naar eigen inzicht, het Gehuurde te ontruimen teneinde de opgeslagen goederen over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade aan de goederen ten gevolge van de ontruiming.
 • de mogelijkheid de kosten van de ontruiming te verhalen op Huurder, evenals eventuele kosten voor de opslag elders en de kosten voor herhaalde ontruimingen.
 • de mogelijkheid de Huurovereenkomst per direct te beëindigen en vervolgens Huurder een maandelijkse vergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse Huurprijs.
 • de mogelijkheid zich naar eigen goeddunken te ontdoen van de opgeslagen goederen. Bij verkoop van de opgeslagen goederen komen de opbrengsten toe aan Verhuurder voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele verschuldigde kosten en/of achterstallige huur.

5.6 Huurder gaat ermee akkoord dat alle opgeslagen goederen tot zekerheid dienen van het recht van Verhuurder op betaling van de Huurprijs of enige andere verschuldigde kosten en dat de toegang tot het Gehuurde geweigerd kan worden. Daarbij aanvaardt Huurder dat deze zekerheid op de opgeslagen goederen tot verlies van eigendom kan leiden.

5.7 Indien de Huurovereenkomst als gevolg van een tekortkoming aan de zijde van Huurder tussentijds wordt beëindigd, dan blijft Huurder gehouden tot voldoening van de Huurprijs over de gehele Huurtermijn.

5.8 Verhuurder kan de Huurprijs jaarlijks verhogen met een door haar te bepalen percentage.

5.9 Huurder is niet bevoegd ten aanzien van Verhuurder verrekening toe te passen of zich in verband met de betaling van de Huurprijs op opschorting te beroepen.

5.10 Bij beëindiging van de Huurovereenkomst door (geldige) opzegging door Huurder zal Verhuurder de reeds vooruitbetaalde Huurprijs voor de niet genoten Huurtermijn terugboeken op de bankrekening van Huurder vanaf welke de Huur is voldaan, tenzij artikel 5.7 van toepassing is of Verhuurder recht heeft op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6 - Bestemming en gebruik Gehuurde

6.1 Het pand waarin het Gehuurde zich bevindt en het terrein rondom het Gehuurde wordt bewaakt door middel van cameratoezicht.

6.2 Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde te gebruiken voor een andere bestemming dan opslagruimte voor (toegestane) roerende zaken.

6.3 Het is Huurder niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan het Gehuurde.

6.4 Huurder erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Huurovereenkomst zo kan worden uitgelegd dat Huurder inzake het Gehuurde een eigendoms- of enig ander zakelijk recht verwerft. Verhuurder zal bovendien inzake het Gehuurde en/of goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer.

6.5 Huurder is verplicht het Gehuurde te allen tijde netjes te onderhouden. Het is Huurder niet toegestaan afval, vuil, of wat voor materialen dan ook achter te laten in of rondom de vestiging waar het Gehuurde zich bevindt. Bij overtreding zullen de schoonmaak-/verwijderingskosten worden verhaald op Huurder met een minimum van Euro 50.

6.6 Huurder aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een opslagruimte schattingen zijn en een gemiddelde van een aantal opslagruimtes. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van een opslagruimte en de aangegeven grootte in de Huurovereenkomst geeft Huurder geen rechten en kan niet leiden tot een prijsaanpassing.

6.7 Huurder is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het Gehuurde met behulp van een persoonlijk slot.

6.8 Huurder erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot het Gehuurde of die gebruik maken van de toegangscode van Huurder en elke verwijzing naar ‘Huurder’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

6.9 Huurder is ertoe gehouden het Gehuurde op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden. Huurder moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen.

6.10 Het is Huurder NIET toegestaan:

 • toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, goederen of in welke zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke stoffen en/of voorwerpen in het Gehuurde op te slaan of te laten verblijven;
 • het Gehuurde als werkplaats te gebruiken;
 • handelsactiviteiten te voeren vanuit het Gehuurde;
 • het Gehuurde te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap;
 • levensmiddelen, bederfelijke waar en/of levende have op te slaan in het Gehuurde;
 • goederen op te slaan welke zijn genoemd in art. 3 van het ‘Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer’ (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en goederen welke zijn genoemd in art. 2 van het ‘Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten’ (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534);
 • het Gehuurde te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of inhvoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapens, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde goederen;
 • zaken in het Gehuurde opslaan die een bijzondere waarde vertegenwoordigen, zoals contanten, waardepapieren, juwelen, kunstvoorwerpen, zaken met bijzondere emotionele waarde en dergelijke meer.

6.11 Indien Huurder handelt in strijd met artikel 6.10 is Huurder jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade die Verhuurder hierdoor mocht lijden en stelt Huurder zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging.

6.12 In het geval wordt vermoed dat Huurder handelt in strijd met de Huurovereenkomst, in het bijzonder in strijd met artikel 6.10, dan heeft Verhuurder het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot het Gehuurde voor verificatie doeleinden. Alle kosten hiervan komen ten laste van Huurder.

Artikel 7 – Toegang tot het Gehuurde

7.1 Verhuurder is bevoegd het Gehuurde te allen tijde te inspecteren en onderhouden. Verhuurder beschikt niet over een sleutel of code waarmee zij toegang heeft tot het Gehuurde. Huurder zal derhalve Verhuurder op eerste verzoek toegang verschaffen tot het Gehuurde en overige noodzakelijke medewerking verlenen voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden en inspectie.

7.2 Na voorafgaande mededeling aan Huurder van het voornemen daartoe, zijn Verhuurder en door hem aan de wijzen personen gerechtigd het Gehuurde op werkdagen te betreden tussen 08.00 en 19.00 uur voor inspectie van de staat van het Gehuurde en voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden.

7.3 Verhuurder heeft het recht alle sloten te verwijderen, zonder toestemming het Gehuurde te betreden en Huurder de toegang tot het Gehuurde te ontzeggen indien Huurder (één van) de verplichtingen onder de Huurovereenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer Verhuurder vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen (waaronder begrepen het geen gehoor geven aan het verzoek als bedoeld in artikel 7.1).

7.4 Huurder verklaart zich ermee bekend en akkoord dat Verhuurder van overheidswege verplicht kan worden om toegang te verschaffen tot het Gehuurde. Huurder is dan verplicht zijn medewerking te verlenen aan doorzoeking en onderzoek door douane, justitie of andere overheidsorganen. Huurder is niet gerechtigd tot vergoeding van mogelijke schade dientengevolge.

Artikel 8 - Verbod op onderhuur en overdracht

8.1 Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

8.2 De Huurovereenkomst is persoonlijk en Huurder gaat ermee akkoord dat het verboden is de Huurovereenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Verhuurder.

Artikel 9 - Schade en aansprakelijkheid

9.1 Huurder dient het Gehuurde goed af te sluiten en afgesloten te houden. Het risico verbonden aan de opslag van de goederen in het Gehuurde wordt altijd en uitsluitend door Huurder gedragen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade aan goederen noch zal Verhuurder aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van Huurder. Huurder vrijwaart Verhuurder voor aanspraken van derden terzake.

9.2 Verhuurder geeft Huurder geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de vestiging van Verhuurder of het Gehuurde. Verhuurder zal de goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van de Huurovereenkomst. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van Huurder indien de opslag van de goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

9.3 Het is de eigen verantwoordelijkheid van Huurder om de opgeslagen goederen te verzekeren tegen de risico’s van onder meer brand, blikseminslag en/of ontploffing, vliegtuigen, storm, diefstal, inbraak, insluiping, water, neerslag, rook en roet, knagen, vandalisme. Er wordt geen verzekering afgesloten door Verhuurder en Huurder is daarmee uitdrukkelijk akkoord.

9.4 Eventuele aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder – uit welke hoofde ook – is beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, of Verhuurder niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de tussen Huurder en Verhuurder overeengekomen Huurprijs.

9.5 Eventuele aanspraken van Huurder op schadevergoeding vervallen door tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de aansprakelijkheid en in ieder geval door tijdsverloop van een jaar na het einde van de Huurovereenkomst.

Artikel 10 – Einde Huurovereenkomst

10.1 De huur eindigt:

 • door opzegging: opzegging door Huurder geschiedt uitsluitend schriftelijk;
 • door faillissement of surseance van betaling van Huurder;
 • door ontbinding/beëindiging van de Huurovereenkomst wegens verzuim en/of wanprestatie van Huurder.

10.2 Huurder is verplicht voor of uiterlijk bij het einde van de Huurovereenkomst het Gehuurde geheel ontruimd, vrij van slot(en), gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt – een en ander ten genoegen van Verhuurder – aan Verhuurder op te leveren. Bij oplevering in goede staat ontvangt Huurder de borgsom retour.

10.3 Indien Huurder het Gehuurde na het einde van de Huurovereenkomst niet binnen de door Verhuurder gestelde periode heeft ontruimd, wordt Huurder geacht ermee in te stemmen dat de goederen door Verhuurder op een door Verhuurder te kiezen wijze afgevoerd en vernietigd worden. Huurder is en blijft aansprakelijk voor alle schade en kosten die door Verhuurder ontstaan door het achterlaten van goederen. Verhuurder is niet aansprakelijke voor enige schade aan de achtergelaten goederen, ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan.

10.4 Uiterlijk zes weken nadat de Huurovereenkomst is geëindigd en het Gehuurde is ontruimd betaalt Verhuurder de borgsom terug per bank.

Artikel 11 - Persoonsgegevens

11.1 Huurder verklaart ermee in te stemmen dat zijn persoonsgegevens door Verhuurder worden opgeslagen en verwerkt in geautomatiseerde gegevensbestanden. De verwerking geschiedt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Huurder heeft recht op inzage en - ingeval van onjuistheid - correctie van zijn gegevens.

11.2 Verhuurder gebruikt de persoonsgegevens voor administratieve doeleinden en voor gepersonaliseerde informatievoorziening en marketing.

Artikel 13 – Slotbepalingen

13.1 Alle communicatie met betrekking tot het Gehuurde vindt digitaal plaats waaronder maar niet beperkt tot via email en sms/whatsapp. Verhuurder stuurt alle voor Huurder bestemde (digitale) documenten naar het door hem opgegeven emailadres. Adres-, telefoonnummer- en/of andere persoonlijke wijzigingen dient Huurder per email mede te delen aan Verhuurder.

13.2 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen van de Huurovereenkomst blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een mogelijke nietige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling met een strekking zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke.

13.3 Indien meer personen zich als Huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk aansprakelijk jegens Verhuurder voor alle uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen en verplichtingen.

13.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens beschikbaar in het Engels ten behoeve van niet-Nederlands sprekende klanten. Indien er om welke reden dan ook een tegenstrijdigheid zit in de vertaling, dan zal de Nederlandse versie altijd prevaleren.

Q-Storage Naarden HUISREGELS

Je bent van harte welkom bij Q-Storage, 7 dagen per week tussen 06.00 en 23.00 uur

Het Q-Storage team doet er alles aan om de opslag van je spullen zo makkelijk, plezierig en veilig mogelijk te verzorgen.

Om onze professioneel ingerichte locatie in goede en verzorgde staat te houden hebben we een paar huisregels opgesteld. We vragen iedere huurder zich hieraan te houden.

 1. Het is verboden goederen/afval achter te laten in of rond Q-Storage. Schoonmaak/verwijdering kosten zijn voor rekening van de huurder met een minimum van €50. Houd de locatie netjes en schoon.
 2. Het is niet toegestaan om je buiten de openingstijden in het gebouw te bevinden. Vanaf 22.50 uur hoor je iedere minuut een kort alarmsignaal en om 23.00 uur wordt het alarm geactiveerd. De eventuele kosten voor de gevolgen (alarmcentrale e.d.) komen voor rekening van huurder.
 3. Er mag niet gerookt worden in de units of het pand.
 4. Je bent verplicht een degelijk hangslot (tenminste 40mm) te plaatsen op de deur van je opslagunit. Dit hangslot moet je zelf aanschaffen.
 5. Het is niet toegestaan in de wanden van de unit te boren en/of hierop bevestigingsmaterialen te monteren. Eventueel geplaatste stellingen dienen los te staan van de wanden.
 6. Laat geen transportwagens achter in de unit; zet ze na gebruik terug op de begane grond, tegenover de trap.
 7. Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk aan Q-Storage (info@q-storage.nl)
 8. Sluit de deuren van de lift na gebruik anders blijft de lift vaststaan op een verdieping
 9. Gebruik de vluchtdeuren alleen in geval van nood; bij vals alarm worden de kosten van de beveiligingsdienst in rekening gebracht.
 10. Het gehuurde mag uitsluitend worden gebruikt als opslagruimte van huisraad. Het is niet toegestaan om toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige zaken of levende organismen in het gehuurde op te slaan of te laten verblijven.